Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 4 1/05/2024      
2 5 2/05/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
3 6 05/05/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
4 7 4/05/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
5 CN 5/05/2024 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
6 2 6/05/2024 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 3 7/05/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
8 4 8/05/2024      
9 5 9/05/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

–  QH,TLN

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
10 6 10/05/2024      
11 7 11/05/2024      
12 CN 12/05/2024 A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

13 2 105/05/2024 B,C – Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
14 3 14/05/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
15 4 15/05/2024      
16 5 16/05/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
17 6 17/05/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
18 7 18/05/2024      
19 CN 19/05/2024 A1

A1

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

20 2 20/05/2024      
21 3 21/05/2024      
22 4 22/05/2024      
23 5 205/05/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
24 6 24/05/2024      
25 7 25/05/2024      
26 CN 26/05/2024 A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Cao Đẳng du lịch HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

27 2 27/05/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
28 3 28/05/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
29 4 29/05/2024      
30 5 30/05/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
31 6 31/05/2024      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *