Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 4 1/11/2023      
2 5 2/11/2023 B,C,NH Sân Sát hạch Nam Triệu Sân Sát hạch Nam Triệu
3 6 3/11/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
4 7 4/11/2023      
5 CN 5/11/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
6 2 6/11/2023 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 3 7/11/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
8 4 8/11/2023      
9 5 9/11/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
10 6 10/11/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
11 7 11/11/2023      
12 CN 12/11/2023 A1

A1

A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Nam Sơn

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

13 2 13/11/2023      
14 3 14/11/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
15 4 15/11/2023      
16 5 16/11/2023 B,C,NH Sân Sát hạch Nam Triệu Sân Sát hạch Nam Triệu
17 6 17/11/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
18 7 18/11/2023      
19 CN 19/11/2023 A1

A1

Sân Sát hạch Nam Triệu Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Sân Sát hạch Nam Triệu Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
20 2 20/11/2023      
21 3 21/11/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
22 4 22/11/2023      
23 5 23/11/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
24 6 24/11/2023      
25 7 25/11/2023      
26 CN 26/11/2023 A1

A1

A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Cao Đẳng Du Lịch HP

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

27 2 27/11/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
28 3 28/11/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
29 4 29/11/2023      
30 5 30/11/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *