TT THỨ NGÀY SH HẠNG XE CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH
1 2 1/05/2023
2 3 2/05/2023
3 4 3/05/2023
4 5 4/05/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Sân Sát hạch Nam Triệu
5 6 5/05/2023
6 7 6/05/2023
7 CN 7/05/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
8 2 8/05/2023
9 3 9/05/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
10 4 10/05/2023 QH,TLN Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
11 5 11/05/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
12 6 12/05/2023 A1 – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
13 7 13/05/2023
14 CN 14/05/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
15 2 15/05/2023 B,C – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
16 3 16/05/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
17 4 17/05/2023
18 5 18/05/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Sân Sát hạch Nam Triệu
19 6 19/05/2023 A1 – TTGD NN GTVT HP – TTGD NN GTVT HP
20 7 20/05/2023
21 CN 21/05/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2–  CĐ du lịch Hải Phòng Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
22 2 22/05/2023
23 3 23/05/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
24 4 24/05/2023 QH,TLNB11,B2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2–  CĐ du lịch Hải Phòng Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
25 5 25/05/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
26 6 26/05/2023
27 7 27/05/2023
28 CN 28/05/2023 A1A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

29 2 29/05/2023 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn – TTGD NN GTVT HP
30 3 30/05/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
31 4 31/05/2023

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *