Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT THỨ NGÀY SH HẠNG XE CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH
1 5 1/06/2023 B,C,NH –                      Nam Triệu–                      Hoàng Phương – Hoàng Dương – Nam Triệu
2 6 2/06/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 7 3/06/2023
4 CN 4/06/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
5 2 5/06/2023
6 3 6/06/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
7 4 7/06/2023 QH,TLN Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
8 5 8/06/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

– Nam Triệu
9 6 9/06/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
10 7 10/06/2023
11 CN 11/06/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

12 2 12/06/2023
13 3 13/06/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
14 4 14/06/2023
15 5 15/06/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

– Nam Triệu
16 6 16/06/2023
17 7 17/06/2023
18 CN 18/06/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
19 2 19/06/2023
20 3 20/06/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
21 4 21/06/2023 QH,TLNB11,B2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2–  CĐ du lịch Hải Phòng Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
22 5 22/06/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

– Nam Triệu
23 6 23/06/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
24 7 24/06/2023
25 CN 25/06/2023 A1A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  CĐ du lịch Hải Phòng

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  TTGD NN GTVT HP

26 2 26/06/2023 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
27 3 27/06/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
28 4 28/06/2023
29 5 29/06/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

– Nam Triệu
30 6 30/06/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *